Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Piecza Zastępcza
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
Aktywny samorząd - archiwum 2015
Rehabilitacja - archiwum 2015


"Aktywny samorząd" - program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

"Aktywny samorząd" w 2016 r.
OGŁOSZENIE
DOTYCZY: PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" - MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie na semestr zimowy roku szkolnego/ akademickiego 2016/2017 będą przyjmowane od 1 września do 10 paŸdziernika 2016 roku, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, codziennie, w pokoju nr 7, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu).

Formularze 2016:
WNIOSEK o dofinansowanie [plik pdf]
Załącznik nr 1 do wniosku [plik pdf]
Załącznik nr 2 do wniosku [plik pdf]
Załącznik nr 3 do wniosku [plik pdf]
Załącznik nr 4 do wniosku [plik pdf]
OGŁOSZENIE z dnia 13.06.2016 r.
Dotyczy realizacji Obszaru C Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4 pilotażowego programu "Aktywny samorząd"(likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową)

Z uwagi na aktualizację przez PFRON dokumentu pn. "Zarys koncepcji opiniowania przez eksperta PFRON szans na aktywizację zawodową osoby niepełnosprawnej po amputacji kończyn/y Obszar C: Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4" informujemy, że w trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy, obowiązują poniższe formularze:

1. Propozycja oferty należy złożyć z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni):

a) Wzór C3 - propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy

b) Wzór C4 - propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy.

2. Specyfikacja i kosztorys należy przedłożyć wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:

a) Wzór C3 - specyfikacja i kosztorys protezy

b) Wzór C4 - specyfikacja i kosztorys naprawy protezy.
OGŁOSZENIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie uprzejmie informuje, że Powiat Krakowski, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 29 marca do 30 sierpnia 2016 roku, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, 30-037 Kraków, al. Słowackiego 20, pokój nr 7, w godzinach: poniedziałek od 09:00 do 17:00; wtorek-piątek od 7:30 do 15:30.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie (www.pcpr.powiat.krakow.pl) lub do pobrania w pokoju nr 7, w godzinach pracy Powiatowego Centrum.

Uchwała Nr 59/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zasad rozpatrywania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku w Powiecie Krakowskim.
Załącznik do Uchwały nr 59/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 marca 2016 roku - Zasady rozpatrywania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku w Powiecie Krakowskim

Formularze 2016:

OBSZAR A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

Zadanie 2
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 i 2
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]
Załącznik nr 4 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

OBSZAR C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]

Zadanie 3
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

Zadanie 4

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
OGŁOSZENIE
Informujemy, że wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 począwszy od dnia 15 marca do 30 marca 2016 roku.

Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie – oryginały do wglądu).

Formularze 2016:
WNIOSEK o dofinansowanie [plik pdf]
Załącznik nr 1 do wniosku [plik pdf]
Załącznik nr 2 do wniosku [plik pdf]
Załącznik nr 3 do wniosku [plik pdf]
Załącznik nr 4 do wniosku [plik pdf]
Informujemy, że w 2016 roku, w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

- Moduł I:
- Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
- Obszar B, zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
- Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Informacje o terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków będą dostępne na stronie internetowej www.pcpr.powiat.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

PCPR w Krakowie - 2016