Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Rodziny Zastępcze
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Zawodowa i Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014


"Aktywny samorząd" - program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
"Aktywny samorząd" w 2015 r.
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie uprzejmie informuje, że Powiat Krakowski, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 23 marca do 30 sierpnia 2015 roku, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, 30-037 Kraków, al. Słowackiego 20, pokój nr 7, w godzinach: poniedziałek od 09:00 do 17:00; wtorek-piątek od 07:30 do 15:30.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie (www.pcpr.powiat.krakow.pl) lub do pobrania w pokoju nr 7, w godzinach pracy Powiatowego Centrum.

Formularze 2015:

Moduł I Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

OBSZAR A

Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

WNIOSEK o dofinansowanie [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2)[plik pdf]

OBSZAR B

Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]

OBSZAR C

Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]

OBSZAR C

Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]
ZAśWIADCZENIE LEKARSKIE (zał. 3) [plik pdf]

OBSZAR C

Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]
ZAśWIADCZENIE LEKARSKIE (zał. 3) [plik pdf]

OBSZAR D

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]
OGŁOSZENIE
Informujemy, że wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane od 3 marca do 30 marca 2015 roku, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, codziennie, w godzinach: od 07:00 do 15:00.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie (www.pcpr.powiat.krakow.pl - pod niniejszym ogłoszeniem) lub do pobrania w pokoju nr 7, w godzinach pracy Powiatowego Centrum.

Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu).

FORMULARZE 2015:
Wniosek "P" o dofinansowanie ze śrdoków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie [plik pdf]
OGŁOSZENIE
W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I:
- Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
- Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
- Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Uwaga Wnioskodawcy!
W chwili obecnej nie będą realizowane formy wsparcia w Module I:
Obszar A Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar C Zadanie 1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Informacje o terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków będą dostępne na stronie internetowej www.pcpr.powiat.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

PCPR w Krakowie - 2015