Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Piecza Zastępcza
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
Aktywny samorząd - archiwum 2015
Rehabilitacja - archiwum 2015


"Aktywny samorząd" - program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
"Aktywny samorząd" w 2017 r.
OGŁOSZENIE


Informujemy, że wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, w terminach:
1) od 13 marca do 30 marca 2017 r., dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017,
2) od 1 września do 10 października 2017 r., dla wniosków dotyczących roku akademickiego2017/2018.

Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie - oryginały do wglądu).

Formularze 2017:
Wniosek [plik pdf]
Załącznik 1 [plik pdf]
Załącznik 2 [plik pdf]
Załącznik 3 [plik pdf]
Załącznik 4 [plik pdf]


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
- w szkole policealnej,
- w kolegium,
- w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Adresatem programu, jest osoba niepełnosprawna, która:
1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi .

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem pn. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu "Aktywny samorząd" w 2017 roku." dokument dostępny do pobrania: [plik pdf do pobrania]
Informujemy, że w 2017 roku, w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" realizowane będą następujące formy wsparcia:
- Moduł I:
- Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
- Obszar B, zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
- Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
- Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym - wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Informacje o terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków będą dostępne na stronie internetowej www.pcpr.powiat.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.
"Aktywny samorząd" w 2016 r.
Uwaga Studenci!

Informujemy, że dnia 18 paŸdziernika 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku:

1. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia - na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
a). do 25% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
b). do 50% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia - do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
c). do 75% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
d). do 100% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
e). uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

2. Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.

3. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach: 1). pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania - po zawarciu umowy dofinansowania,
2). druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania - po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;

4. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;

5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego - nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

6. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów. Aktualny dokument pn. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku" zamieszczony jest na stronie internetowej PFRON.
OGŁOSZENIE
DOTYCZY: PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" - MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie na semestr zimowy roku szkolnego/ akademickiego 2016/2017 będą przyjmowane od 1 września do 10 paŸdziernika 2016 roku, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, codziennie, w pokoju nr 7, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu).

Formularze 2016:
WNIOSEK o dofinansowanie [plik pdf]
Załącznik nr 1 do wniosku [plik pdf]
Załącznik nr 2 do wniosku [plik pdf]
Załącznik nr 3 do wniosku [plik pdf]
Załącznik nr 4 do wniosku [plik pdf]
OGŁOSZENIE z dnia 13.06.2016 r.
Dotyczy realizacji Obszaru C Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4 pilotażowego programu "Aktywny samorząd"(likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową)

Z uwagi na aktualizację przez PFRON dokumentu pn. "Zarys koncepcji opiniowania przez eksperta PFRON szans na aktywizację zawodową osoby niepełnosprawnej po amputacji kończyn/y Obszar C: Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4" informujemy, że w trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy, obowiązują poniższe formularze:

1. Propozycja oferty należy złożyć z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni):

a) Wzór C3 - propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy

b) Wzór C4 - propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy.

2. Specyfikacja i kosztorys należy przedłożyć wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:

a) Wzór C3 - specyfikacja i kosztorys protezy

b) Wzór C4 - specyfikacja i kosztorys naprawy protezy.
OGŁOSZENIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie uprzejmie informuje, że Powiat Krakowski, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 29 marca do 30 sierpnia 2016 roku, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, 30-037 Kraków, al. Słowackiego 20, pokój nr 7, w godzinach: poniedziałek od 09:00 do 17:00; wtorek-piątek od 7:30 do 15:30.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie (www.pcpr.powiat.krakow.pl) lub do pobrania w pokoju nr 7, w godzinach pracy Powiatowego Centrum.

Uchwała Nr 59/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zasad rozpatrywania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku w Powiecie Krakowskim.
Załącznik do Uchwały nr 59/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 marca 2016 roku - Zasady rozpatrywania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku w Powiecie Krakowskim

Formularze 2016:

OBSZAR A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

Zadanie 2
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

OBSZAR B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 i 2
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]
Załącznik nr 4 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

OBSZAR C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]

Zadanie 3
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

Zadanie 4

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

OBSZAR D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
OGŁOSZENIE
Informujemy, że wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 począwszy od dnia 15 marca do 30 marca 2016 roku.

Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie - oryginały do wglądu).

Formularze 2016:
WNIOSEK o dofinansowanie [plik pdf]
Załącznik nr 1 do wniosku [plik pdf]
Załącznik nr 2 do wniosku [plik pdf]
Załącznik nr 3 do wniosku [plik pdf]
Załącznik nr 4 do wniosku [plik pdf]
Informujemy, że w 2016 roku, w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

- Moduł I:
- Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
- Obszar B, zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
- Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

- Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Informacje o terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków będą dostępne na stronie internetowej www.pcpr.powiat.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

PCPR w Krakowie - 2017