Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Piecza Zastępcza
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
Aktywny samorząd - archiwum 2015
Rehabilitacja - archiwum 2015


"Aktywny samorząd" - program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
"Aktywny samorząd" w 2018 r.
OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że Powiat Krakowski, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:


Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2018 roku , w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, 30-037 Kraków, al. Słowackiego 20, pokój nr 7, w godzinach: poniedziałek od 09:00 do 17:00: wtorek-piątek od 7:30-15:30.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie (www.pcpr.powiat.krakow.pl) lub do pobrania w pokoju nr 7, w godzinach pracy Powiatowego Centrum.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

Zadanie 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B;
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

OBSZAR B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 - dofinansowanie sprzętu elektronicznego jego elementów oraz oprogramowania;
Zadanie nr 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]
Załącznik nr 4 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

OBSZAR C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]

Zadanie 3 - dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

Zadanie 4 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny;

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]


W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy (obszar C zadanie nr 3) lub w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej takiej protezy (obszar C zadanie nr 4) obowiązują poniższe formularze:
1. Propozycja oferty należy złożyć z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni):
a) Wzór C3 - propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy [plik pdf]
b) Wzór C4 - propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy [plik pdf]

2. Specyfikacja i kosztorys należy przedłożyć wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
a) Wzór C3 - specyfikacja i kosztorys protezy [plik pdf]
b) Wzór C4 - specyfikacja i kosztorys naprawy protezy [plik pdf]


Prosimy, aby wystawcy ww dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

OBSZAR D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]


INFORMACJA

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem pn. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu "Aktywny samorząd" w 2018 roku."" dokument dostępny do pobrania: [plik pdf]


Uchwała Zarządu Nr 50/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.


Dodatkowe informacje:

http://www.pfron.org.pl/download/1/3500/zalacznik1.pdf

https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3477,UWAGA-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Zasady-oraz-w-umowie-w-sprawie-realizac.html?search=4557
OGŁOSZENIE
DOTYCZY: PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "Aktywny samorząd" - MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM


Informujemy, że wnioski o dofinansowanie na semestr letni roku szkolnego/ akademickiego 2017/2018 będą przyjmowane od 15 marca do 30 marca 2018 roku, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, codziennie, w pokoju nr 7, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu).

Formularze 2018:
Wniosek [plik pdf]
Załącznik 1 [plik pdf]
Załącznik 2 [plik pdf]
Załącznik 3 [plik pdf]
Załącznik 4 [plik pdf]
"Aktywny samorząd" w 2017 r.
OGŁOSZENIE
DOTYCZY: PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "Aktywny samorząd" - MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM


Informujemy, że wnioski o dofinansowanie na semestr zimowy roku szkolnego/ akademickiego 2017/2018 będą przyjmowane od 1 września do 10 paŸdziernika 2017 roku, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, codziennie, w pokoju nr 7, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu).

Formularze 2017:
Wniosek [plik pdf]
Załącznik 1 [plik pdf]
Załącznik 2 [plik pdf]
Załącznik 3 [plik pdf]
Załącznik 4 [plik pdf]
OGŁOSZENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie uprzejmie informuje, że Powiat Krakowski, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2017 roku , w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, 30-037 Kraków, al. Słowackiego 20, pokój nr 7, w godzinach: poniedziałek od 09:00 do 17:00; wtorek-piątek od 7:30 do 15:30.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie (www.pcpr.powiat.krakow.pl) lub do pobrania w pokoju nr 7, w godzinach pracy Powiatowego Centrum.

Formularze 2017:

OBSZAR A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

Zadanie 2
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

OBSZAR B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 i 2
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]
Załącznik nr 4 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

OBSZAR C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]

Zadanie 3
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]

Zadanie 4

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie lekarskie [plik pdf]


W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy (obszar C zadanie nr 3) lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy (obszar C zadanie nr 4) obowiązują poniższe formularze:

1. Propozycja oferty należy złożyć z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni):
a) Wzór C3 - propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy [plik pdf]
b) Wzór C4 - propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy [plik pdf]


2. Specyfikacja i kosztorys należy przedłożyć wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
a) Wzór C3 - specyfikacja i kosztorys protezy [plik pdf]
b) b) Wzór C4 - specyfikacja i kosztorys naprawy protezy [plik pdf]


Prosimy, aby wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy / plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Ÿródło: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/zasady-oraz-zalaczniki/3195,Wzory-formularzy-stosowanych-w-ramach-Obszaru-C3C4.html


OBSZAR D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczene o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]OGŁOSZENIE


Informujemy, że wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, w terminach:
1) od 13 marca do 30 marca 2017 r., dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017,
2) od 1 września do 10 października 2017 r., dla wniosków dotyczących roku akademickiego2017/2018.

Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie - oryginały do wglądu).

Formularze 2017:
Wniosek [plik pdf]
Załącznik 1 [plik pdf]
Załącznik 2 [plik pdf]
Załącznik 3 [plik pdf]
Załącznik 4 [plik pdf]


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
- w szkole policealnej,
- w kolegium,
- w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Adresatem programu, jest osoba niepełnosprawna, która:
1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi .

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem pn. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu "Aktywny samorząd" w 2017 roku." dokument dostępny do pobrania: [plik pdf do pobrania]
Informujemy, że w 2017 roku, w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" realizowane będą następujące formy wsparcia:
- Moduł I:
- Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
- Obszar B, zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
- Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
- Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym - wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Informacje o terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków będą dostępne na stronie internetowej www.pcpr.powiat.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.
InformacjaProsimy o zapoznanie się z dokumentem pn. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu "Aktywny samorząd" w 2017 roku." dokument dostępny do pobrania: [plik pdf]

Uchwała Zarządu Nr 62/2017

Uchwała Zarządu Nr 63/2017

Uchwała Zarządu Nr 77/2017


Dodatkowe informacje:

http://www.pfron.org.pl/download/1/3500/zalacznik1.pdf

https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3477,UWAGA-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Zasady-oraz-w-umowie-w-sprawie-realizac.html?search=4557

PCPR w Krakowie - 2018