Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Piecza Zastępcza
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
Aktywny samorząd - archiwum 2015
Rehabilitacja - archiwum 2015


Aktywny samorząd - dane archiwalne za rok 2013.
OGŁOSZENIE.

Dotyczy: pilotażowego programu "Aktywny samorząd".


Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaprosił Powiat Krakowski do wzięcia udziału w programie "Aktywny samorząd" w 2013 roku.
Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.


Program obejmuje następujące Moduły, obszary i zadania, które będą realizowane w 2013 roku:

1) Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 : pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
-> więcej informacji ...

Zadanie 2 : pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
-> więcej informacji ...

b) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
-> więcej informacji ...

Zadanie 2 : dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługo nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
-> więcej informacji ...

c) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
-> więcej informacji ...

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
-> więcej informacji ...

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
-> więcej informacji ...

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
-> więcej informacji ...

d) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem);
-> więcej informacji ...

2) Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;
-> więcej informacji ...

3) Moduł III - szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.

Termin składania wniosków oraz formularze druków, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, po podpisaniu umowy przez Powiat Krakowski z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy do zapoznania się treścią kierunków działań pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2013 roku pod adresem www.pfron.org.pl w zakładce "Aktywny samorząd".

Wnioski będą przyjmowane:
1. w ramach Modułu I w trybie ciągłym, w terminie do 30 września bieżącego roku;
2. w ramach Modułu II:
a. w przypadku semestru letniego roku akademickiego 2012/2013 w trybie ciągłym, w terminie do 31 maja 2013 r.;
b. na semestr zimowy roku akademickiego 2013/2014 w terminie od 2 do 30 września 2013 r.

Uwaga.
Termin składania wniosków w ramach Modułu II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, zostaje wydłużony do dnia 15 czerwca 2013 r. (dotyczy kosztów poniesionych w okresie od stycznia do 30 czerwca - semestr letni).


Dokumenty do pobrania


Moduł I Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

OBSZAR A

Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]

OBSZAR A

Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

WNIOSEK o dofinansowanie [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]

OBSZAR B

Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]
ZAśWIADCZENIE LEKARSKIE (zał. 3) [plik pdf]
ZAśWIADCZENIE LEKARSKIE (zał. 4) [plik pdf]

OBSZAR B

Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]

OBSZAR C

Zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]
ZAśWIADCZENIE LEKARSKIE (zał. 3) [plik pdf]

OBSZAR C

Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawnoœci technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]

OBSZAR C

Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwišzania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakoœci

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]
ZAśWIADCZENIE LEKARSKIE (zał. 3) [plik pdf]

OBSZAR C

Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawnoœci technicznej posiadanej protezy kończyny

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]
ZAśWIADCZENIE LEKARSKIE (zał. 3) [plik pdf]

OBSZAR D

pomoc w utrzymaniu aktywnoœci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dopłata do przedszkola, żłobka)

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]

MODUŁ II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

WNIOSEK o dofinansowanie [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]
ZAśWIADCZENIE wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni (zał. 3) [plik pdf]

PCPR w Krakowie - 2018