Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Piecza Zastępcza
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
Aktywny samorząd - archiwum 2015
Rehabilitacja - archiwum 2015


"Aktywny samorząd" - dane archiwalne za 2014 r.
OGŁOSZENIE.

Dotyczy: pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Zapraszamy osoby niepełnosprawne (posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności) mieszkające na terenie Powiatu Krakowskiego do ubiegania się w roku 2014 o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu PFRON - "Aktywny samorząd".
Informujemy, że wnioski o dofinansowanie semestru zimowego będą przyjmowane od 1 września do 30 września 2014 roku, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, codziennie, w pokoju nr 7, w godzinach od 07.00 do 15.00.
Formularze druków zostały zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie (www.pcpr.powiat.krakow.pl).
Szczegóły dotyczące zasad pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2014 roku dostępne są również pod adresem www.pfron.org.pl w zakładce "Aktywny samorząd".

Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu).OGŁOSZENIE.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – zmiana terminu Moduł I


W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków dla osób ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów:
- zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- uzyskania prawo jazdy kategorii B;
- zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oprogramowania;
- szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
- zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
- utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
- zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
- pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu
został skrócony do dnia 30 sierpnia 2014 roku.

(uchwała nr 9/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku dotycząca wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd")


OGŁOSZENIE.

Dotyczy: pilotażowego programu "Aktywny samorząd"– Moduł I, likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.


Formy wsparcia obejmują następujące obszary i zadania, które będą realizowane w 2014 roku:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 : pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 : pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 : dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługo nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).


Termin składania wniosków dla Modułu I zostanie ustalony do końca marca bieżącego roku i umieszczony na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

OGŁOSZENIE.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie uprzejmie informuje, że Powiat Krakowski, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 24 marca do 30 września 2014 roku, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, 30-037 Kraków, al. Słowackiego 20, pokój nr 7, w godzinach: poniedziałek od 09:00 do 17:00; wtorek-piątek od 07:30 do 15:30.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie (www.pcpr.powiat.krakow.pl) lub do pobrania w pokoju nr 7, w godzinach pracy Powiatowego Centrum.

Formularze:


Moduł I Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

OBSZAR A

Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]

OBSZAR A

Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

WNIOSEK o dofinansowanie [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]

OBSZAR B

Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]
ZAśWIADCZENIE LEKARSKIE (zał. 3) [plik pdf]
ZAśWIADCZENIE LEKARSKIE (zał. 4) [plik pdf]

OBSZAR B

Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]

OBSZAR C

Zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]
ZAśWIADCZENIE LEKARSKIE (zał. 3) [plik pdf]

OBSZAR C

Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego [plik pdf]
Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]

OBSZAR C

Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]
ZAśWIADCZENIE LEKARSKIE (zał. 3) [plik pdf]

OBSZAR C

Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]
ZAśWIADCZENIE LEKARSKIE (zał. 3) [plik pdf]

OBSZAR D

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wysokości dochodów (zał. 1) [plik pdf]
OśWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) [plik pdf]

OGŁOSZENIE.

Dotyczy: pilotażowego programu "Aktywny samorząd"– Moduł II, pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.


Zapraszamy osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Powiatu Krakowskiego do ubiegania się w roku 2014 o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu PFRON - "Aktywny samorząd”.
Informujemy, że wnioski przyjmujemy od 3 marca do 30 marca 2014 roku, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w pokoju nr 7, codziennie, w godzinach od 07.00 do 15.00.
Formularze druków zostały zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie (www.pcpr.powiat.krakow.pl).Szczegóły dotyczące zasad pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2014 roku dostępne są również pod adresem www.pfron.org.pl w zakładce "Aktywny samorząd".


Formularze 2014:

Wniosek "P" o dofinansowanie ze śrdoków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" [plik pdf]
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów [plik pdf]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [plik pdf]
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie [plik pdf]

PCPR w Krakowie - 2018