Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Piecza Zastępcza
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
Aktywny samorząd - archiwum 2015
Rehabilitacja - archiwum 2015


ARCHIWUM OGŁOSZEŃ
ZP-271-1-1/16 - Zawiadomienie o wyniku postępowania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 29.12.2016 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - referent do spraw kadr

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póŸn. zm.) Zamawiający, przedstawia informacje z otwarcia ofert - Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z póŸn. zm.) na świadczenie usług pocztowych.
Załącznik do informacji z otwarcia ofert z 22 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 229/16 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2017-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki.

Uchwała Nr 230/16 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2017 – 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany, Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa, Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina.

20.12.2016 r. - SPROSTOWANIE
Sprostowanie treści dokumentów dotyczących postępowania prowadzonego na podstawie art. 138 Pzp na świadczenie usług pocztowych:
Niniejszym zamawiający informuje, że z przyczyn zaistnienia omyłki redakcyjnej w treści: ogloszenia o zamówieniu, regulaminie i oświadczeniu wykonawcy w miejscach gdzie uzyto skrótu "siwz" wprowadza się słowo "regulamin" użyte we właściwej formie językowej.

Zaktualizowane dokumenty:
Ogłoszenie o zamówieniu
Regulamin
Oświadczenie wykonawcy

16.12.2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie -Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.
Załączniki:
Regulamin
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie wykonawcy
Wzór umowy

Ogłoszenie o naborze - refernt ds. kadr - Zarządzenie nr 12/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz powołania Komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze - zastępca głównego księgowego - Zarządzenie nr 13/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz powołania Komisji konkursowej

Uchwała Nr 200/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowych Ośrodków Wsparcia - Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi mieszkańców Powiatu Krakowskiego działających w Gminie Mogilany, Sułoszowa, Skawina oraz powołania Komisji do oceny ofert

Załączniki do Uchwały Nr 200/2016

Uchwała Nr 199/16 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowych Ośrodków Wsparcia – Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi mieszkańców Powiatu Krakowskiego działających w Gminie Mogilany, Sułoszowa, Skawina

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Uchwała Nr 197/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki dla 8 dzieci oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Załączniki do Uchwały Nr 197/2016

Uchwała Nr 198/16 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki dla 8 dzieci.

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Uchwała Nr 174/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 6 paŸdziernika 2016 r. w sprawie podjęcia konsultacji w przedmiocie projektu rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały


Zarządzenie Nr 72/2016 Starosty Krakowskiego z dnia 7 paŸdziernika 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ogłaszania i konsultowania projektu rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Załącznik nr 2 do zarządzenia


Informacja o wynikach naboru: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków - Inspektor Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie: INSPEKTOR 1 etat od dnia 14.06.2016 roku do dnia 24.06.2016 roku do godz. 15.00.

Uchwała nr 102/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych w roku 2016

Informacja w sprawie możliwości skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego i terapii dla rodzin w kryzysie dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Uchwała nr 88/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie wniosku Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek na zadanie pod nazwą "Wycieczka krajoznawcza z elementami rehabilitacji do Sandomierza dla grupy osób niepełnosprawnych i seniorów"

Uchwała Nr 84/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2016.

Załącznik nr 1.1 Do Zasad Działania Komisji Konkursowej - KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY OFERT

Uchwała Nr 85/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2016.

Załącznik nr 1.1 Do Zasad Działania Komisji Konkursowej - KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY OFERT

Uchwała Nr 86 /2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

Uchwała nr 61/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24.03.2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Załącznik nr 1.1 Do Zasad Działania Komisji Konkursowej - KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY OFERT
Załącznik nr 1.2 Do Zasad Działania Komisji Konkursowej KARTA ZBIORCZEJ OCENY OFERT


Uchwała Nr 60/16 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24.03.2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


"PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III"


Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił Powiat Krakowski do wzięcia udziału w programie pn. „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2016 roku.
Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą nr 58/2016 z dnia 15 marca 2016 wyznaczył termin składania przez beneficjentów wniosków, w ramach ww programu, do dnia 11 kwietnia 2016 roku.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie należy składać wnioski w ramach:
obszaru B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - dofinansowanie do 150.000,00 zł
obszaru D - likwidacja barier transportowych do:
- 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanym ido przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
- 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, - 250.000,00 zł dla autobusów.

Treść programu, kierunki, zasady oraz procedury programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B i D "Programu wyrównywania różnic między regionami III":
WNIOSEK [doc]

Uchwała nr 57 / 2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III"

Uchwała nr 58 / 2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie składania projektów do "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychUchwała Nr 16/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych

Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020
Załącznik

Uchwała Nr 253/15 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2016-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 10 dzieci

ZP-271-1-5/15 - Zawiadomienie o wyniku postępowania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 21.12.2015 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) na świadczenie usług pocztowych.
Załączniki:
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 340118 - 2015

Zapytania i odpowiedzi do siwz z dnia 14.12.2015 r.

Zapytania i odpowiedzi do siwz z dnia 15.12.2015 r.
Formularz cenowy po zmianie

Uchwała Nr 226/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 10 dzieci oraz powołania Komisji do oceny ofert.

- Karty oceny


Uchwała Nr 227/15 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu realizację w latach 2016-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 10 dzieci.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadaniaOgłoszenie w sprawie konsultacji

Starosta Krakowski ogłasza konsultacje do projektu programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Konsultacje będą trwały w okresie od 30.10.2015 do 13.11.2015

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu Krakowskiego, bądŸ posiadające siedzibę na jego terenie.

Wszelkie uwagi do projektu programu należy składać na zamieszczonym formularzu: - na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20 - drogą elektroniczną na adres: rcelarska@powiat.krakow.pl

Tekst projektu programu w załączeniu.

Uchwała Nr 215/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 28 pazdziernika 2015 r. w sprawie podjęcia konsultacji w przedmiocie projektu rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Zarządzenie Nr 72/2015 Starosty Krakowskiego z dnia 30 pazdziernika 2015 r.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ogłaszania i konsultowania projektu rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2015

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2015

Projekt Rocznego Programu Współpracy na rok 2016

Załącznik do projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2016GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Informujemy, że w dniu 9.11.2015 odbędzie się spotkanie grupy wsparcia, na które zapraszamy rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie przy ul. Kopernika 13 (IV piętro p. 412) o godzinie 11:00.


Uprzejmie informujemy, że siedziba Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej znajduje się w Skawinie ul. Kopernika 13.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie
Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – zamiejscowy Skawina
32-050 Skawina
ul. Kopernika 13
Godziny urzędowania pozostają bez zmian.

Wykaz telefonów: tel. 12 210 - 09 - 76 wew. 20, 22, 23, 24, 26, 27
fax: 12 210 - 09 - 77


Uchwała Nr 143/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 9 lipca 2015 roku zmieniająca załącznik do Uchwały Nr 116/2015 Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji zadań w zakresie: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych w roku 2015 oraz przyznania na ten cel dotacji

ZP-271-1-4/15 - Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 29.06.2015 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) na świadczenie usług pocztowych.
Załączniki:
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Podwykonawcy
Wzór umowy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 149360-2015


Pytania i odpowiedzi do siwz z dnia 23.06.2015 r.:
Pytania i odpowiedzi


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP na portalu UZP 155894-2015

Pytania i odpowiedzi do siwz z dnia 25.06.2015 r.:
Pytania i odpowiedzi 2


Uchwała nr 116/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 11 czerwca 2015 roku - w sprawie realizacji zadań w zakresie: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych w roku 2015 oraz przyznania na ten cel dotacji.

Uchwała Nr 143/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 9 lipca 2015 roku zmieniająca załącznik do Uchwały Nr 116/2015 Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji zadań w zakresie: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych w roku 2015 oraz przyznania na ten cel dotacji

ZP-271-1-3/15 - Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 22.05.2015 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Uchwała Nr 88/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz przyznania na ten cel dotacji.

Uchwała nr 89/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz przyznania na ten cel dotacji.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

- Karty ocen

Najbliższa GRUPA WSPARCIA dla Rodzin Zastępczych odbędzie się dnia 30.03.2015r. o godz. 16:30 w sali 100.


ZP-271-1 -2/15 - Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 04.03.2015 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


ZP-271-1 -1/15 - Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 04.03.2015 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 13672-2015

Pytania i odpowiedzi do siwz z dnia 23.01.2015 r.:
Pytania i odpowiedzi
Potwierdzenie opublikowania zmian do ogłoszenia w BZP na portalu UZP 16942-2015
Formularz ofertowy po zmianach
Pytania i odpowiedzi do siwz z dnia 26.01.2015 r.:
Pytania i odpowiedzi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Wykaz wykonanych głównych usług
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 13614-2015
Potwierdzenie opublikowania zmian do ogłoszenia w BZP na portalu UZP 13822-2015

Pytania i odpowiedzi do siwz z dnia 23.01.2015 r.:
Pytania i odpowiedzi
Potwierdzenie opublikowania zmian do ogłoszenia w BZP na portalu UZP 16932-2015
Formularz ofertowy po zmianach


Najbliższa GRUPA WSPARCIA odbędzie się dnia 26.I.2015r. o godz. 16:00


ZP-271-1-6/14 - Zawiadomienie o wyniku postępowania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.12.2014 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.


Uchwała Nr 250/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zlecenia realizacji od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki dla 8 dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza ddo składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) na świadczenie usług pocztowych.
Załączniki:
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Podwykonawcy
Wzór umowy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 404436-2014

Pytania do siwz i odpowiedzi z dnia 15.12.2014 r.


Uchwała Nr 232/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zlecenia realizacji od 01.01.2015 do 31.12.2019 roku zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr 218/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12.11.2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2016 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki dla 8 dzieci.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


Uchwała Nr 219/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12.11.2014 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2016 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki dla 8 dzieci oraz powołania Komisji do oceny ofert.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

- Karty ocen


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ogłasza nabór na stanowisko księgowej na zastępstwo (minimum 2 lata) po okresie próbnym.


Uchwała nr 196/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 16.10.2014 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej oraz powołania Komisji do oceny ofert.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

- Karty ocen


Uchwała Nr 195/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 16 paŸdziernika 2014r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej.


Uchwała Nr 184/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie podjęcia konsultacji w przedmiocie projektu rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Zarządzenie Nr 56/2014 Starosty Krakowskiego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ogłaszania i konsultowania projektu rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2014 z dnia 3 października 2014r.

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu

Roczny Program Współpracy - projekt

Załącznik do Projektu Rocznego Programu WspółpracyKOMENDANT POWIATOWY POLICJI W KRAKOWIE insp. Dariusz Pocięgiel ORAZ DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAKOWIE Grażyna Tajs - Zielińska zapraszają mieszkańców powiatu krakowskiego na debatę społeczną dotyczącą „Przemocy wobec dzieci”


OGŁOSZENIE.

W dniu 9 września 2014 r. w Hotelu Qubus w Krakowie przy ul. Nadwiślańskeij 6 odbędzie się konferencja "Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju lokalnego rynku pracy"

Konferencja organizowana jest w ramach ogólnopolskiego projektu systemowego "Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja.

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom/czkom tematyki aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich dużego potencjału możliwego do wykorzystania na lokalnym rynku pracy. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany temat polityki Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych w obszarze rynku pracy oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na małopolskim rynku pracy. Dodatkowo zaprezentowane zostaną doświadczenia w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym. Na konferencji zostaną przedstawione również różne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych z perspektywy przedstawicieli instytucji publicznych, podmiotów prywatnych oraz organizacji pozarządowych.

Informacje dotyczące konferencji

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy


Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia "Pro Familia" zaprasza na warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", które rozpoczną się 25 września 2014 r. w Krakowie. Warsztaty są cyklem spotkań, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania. Udział w warsztatach jest nieodpłatny.


OGŁOSZENIE.

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" – zmiana terminu Moduł I

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków dla osób ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów:
- zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- uzyskania prawo jazdy kategorii B;
- zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oprogramowania;
- szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
- zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
- utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
- zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
- pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu
został skrócony do dnia 30 sierpnia 2014 roku.
(uchwała nr 9/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku dotycząca wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd")


Uchwała nr 123/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie realizacji w 2014 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych oraz przyznania na ten cel dotacji

Uchwała nr 96 /2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego w zakresie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych oraz przyznania na ten cel dotacji

Uchwała Nr 97/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego w zakresie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych oraz przyznania na ten cel dotacji

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


Uchwała nr 99/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie realizacji w 2014 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz przyznania na ten cel dotacji


Uchwała Nr 98/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zlecenia realizacji od 01.05.2014 roku 31.12.2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego.


Uchwała Nr 71/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji.

Uchwała nr 72/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji


- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


Uchwała Nr 73/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację od 01.05.2014 roku do 31.12.2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Uchwała nr 74/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację od 01.05.2014 roku do 31.12.2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert.


Karta indywidualnej oceny ofert.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 11.03.2014 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [ZP-271-1-2/14]


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 25.02.2014 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [ZP-271-1-5/14]


Uchwała nr 31/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 luty 2014 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych


Zawiadomienie o wyniku postępowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 21.02.2014 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi rehabilitacyjnej połączonej z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [ZP-271-1-4/14]

Ogłoszenie z dnia 19.02.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie uprzejmie informuje, że Zarząd Powiatu w Krakowie, Uchwałą Nr 25/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku, ustalił termin w sprawie składania projektów do „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II” realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Komplet dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 5 kwietnia 2014 r., w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, 30-037 Kraków, al. Słowackiego 20, pokój nr 4, w godzinach od 07.30 do 15.30.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej PFRON lub do pobrania w pokoju nr 7, w godzinach pracy Powiatowego Centrum.

Uchwała nr 25/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie składania projektów do "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II" realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr 26/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II"


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 19.02.2014 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.[ZP-271-1-3-14]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ [ZP-271-1-5-14]
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 46554-2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907) na świadczenie usługi rehabilitacyjnej połączonej z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ [ZP-271-1-4-14]
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 38382-2014
Potwierdzenie opublikowania zmiany ogłoszenia w BZP na portalu UZP 38444-2014

Pytania i odpowiedzi z dn. 05.02.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ [ZP-271-1-3-14]
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 38328-2014

Informacja z dnia 13.02.2014 r. o otwarciu ofert dodatkowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ [ZP-271-1-2-14]
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Wykaz usług
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 38226-2014

Pytania i odpowiedzi z dn. 05.02.2014 r.

Pytania i odpowiedzi z dn. 06.02.2014 r.
Formularz ofertowy po zmianie
Potwierdzenie opublikowania zmiany ogłoszenia w BZP na portalu UZP 43264-2014

Uchwała Nr 256/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19.12.2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 - 2015 zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Uchwała nr 257/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19.12.2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 - 2015 zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej - Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Załącznik - Karta indywidualnej oceny ofert.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


Uchwała Nr 246/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2014 - 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - źrodowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego

Uchwała Nr 247/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2014 - 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - źrodowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 16.12.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) na świadczenie usług pocztowych - SIWZ.
Załączniki:
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Podwykonawcy
Wzór umowy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 508258-2013

Zapytania i odpowiedzi 1

Uchwała Nr 206/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 listopada 2013r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego

Uchwała nr 207/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 listopada 2013 r. - w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert


Załączniki:
- Karta indywidualnej oceny ofert
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


Uchwała Nr 208/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 listopada 2013r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego

Uchwała nr 209/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 listopada 2013 r. - w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert


Załączniki:
- Karta indywidualnej oceny ofert
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Krakowie informuje, że w dn. 27.08.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestnika projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 20.08.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi rehabilitacyjnej połączonej z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestnika projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Wykaz usług
Wzór umowy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 317814-2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usługi rehabilitacyjnej połączonej z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 317768-2013

zapytania i odpowiedzi 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 08.07.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 02.07.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyniku postępowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 25.06.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 241392-2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Wykaz usług
Podwykonawcy
Preliminarz kosztów
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 240704-2013
Potwierdzenie opublikowania zmiany ogłoszenia w BZP na portalu UZP 241422-2013

Pytania i odpowiedzi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 233050-2013

Uchwała nr 61/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji.

Uchwała Nr 60/13 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji.

Uchwała nr 47/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych.

Uchwała nr 46/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II".

Uchwała nr 45/2013 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie składania projektów do "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II" realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 03.01.2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.

Uchwała Nr 215/12 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2013 - 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia - środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Uchwała Nr 216/12 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2013 - 2015 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usług pocztowych - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Podwykonawcy
Wzór umowy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 519312-2012

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 19.12.2012 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usług pocztowych - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Podwykonawcy
Wzór umowy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 3506958-2012

Informacja o zmianie w treści umowy
Wzór umowy - po zmianach

Pytania i odpowiedzi do siwz

Uchwała Nr 196/12 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego

Uchwała nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15.11.2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013 - 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Karty ocen - załączniki do zasad działania Komisji Konkursowej.

Rozporządzenie
Uchwała Nr 198/12 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu realizację w latach 2013-2015 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci.

Uchwała nr 199/2012 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15.XI.2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2013-2015 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Karty ocen - załączniki do zasad działania Komisji Konkursowej.

Rozporządzenie
Ogłoszenie w sprawie realizalcji pilotazowego programu "Aktywny Samorząd"


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 20.09.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych – ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych – ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 346842-2012


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 13.09.2012 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych – ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 332740-2012


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 05.09.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs florystyczny dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 31.08.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi rehabilitacyjnej połączonej z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 30.08.2012 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 28.08.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs kulinarny "zdrowa dieta" dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 24.08.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usługi rehabilitacyjnej połączonej z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 312308-2012

Zapytania i odpowiedzi do siwz


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 312206-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs florystyczny dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz wykonanych zamówień
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 295936-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs kulinarny "zdrowa dieta" dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz wykonanych zamówień
Podwykonawcy
Preliminarz kosztów
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 295804-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 295856-2012


Informacja o wynikach naboru - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - Starszy inspektor ds. zamówień publicznych 1/4 etatu


Uchwała nr 117/2012 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie realizacji zadań związanych z przygotowaniem wniosków i wystąpień do "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II" przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Uchwała nr 116/2012 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie składania projektów do "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II" realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Zawiadomienie o wyniku postępowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 19.07.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z organizacją wyjazdu wypoczynkowego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.07.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.07.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.07.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszy inspektor ds. zamówień publicznych - 1/4 etatu od dnia 17.07.2012 roku do dnia 06.08.2012 roku do godz. 15.00.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 13.07.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i kat. C + E dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 13.07.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z organizacją wyjazdu wypoczynkowego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz osób
Podwykonawcy
Preliminarz kosztów
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 243446-2012

Zapytania i odpowiedzi z dnia 13.07.2012 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz osób
Podwykonawcy
Preliminarz kosztów
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 243354-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i kat. C + E dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 236772-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 236934-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz wykonanych zamówień
Podwykonawcy
Preliminarz kosztów
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 236684-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Wykaz osób
Podwykonawcy
Preliminarz kosztów
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 237016-2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP na portalu UZP 243120-2012


Informacja o wynikach naboru Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


Uchwała nr 89/2012 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 30.05.2012 roku w sprawie realizacji w 2012 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz przyznania na ten cel dotacji


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: SEKRETARZ powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 1 etat - od dnia 22.05.2012 roku do dnia 31.05.2012 roku do godz. 11.00


Kraków 02.05.2012 r. - Zawiadomienie o wyniku postępowania - ZP-271-1-6/12


Kraków 02.05.2012 r. - Zawiadomienie o wyniku postępowania - ZP-271-1-5/12


Uchwała Nr 67/12 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26.04.2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji
Załączniki:
Załącznik
Karta zbiorczej oceny ofert
Karta indywidualnej oceny ofert
Rozporządzenie


Uchwała nr 68/2012 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert.
Załączniki:
Karta zbiorczej oceny ofert
Karta indywidualnej oceny ofert
Rozporządzenie


Kraków 24.04.2012 r. - Zawiadomienie o wyniku postępowania - ZP-271-1-4/12


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług psychologicznych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy
Wykaz wykonanych zamówień
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 109916-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy
Wykaz wykonanych zamówień
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 109828-2012


ZP-271-1-2/12 - Zawiadomienie o wyniku postępowania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 05.04.2012 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - poradnictwo prawne.


ZP-271-1-3/12 - Zawiadomienie o wyniku postępowania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 05.04.2012 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - obsługa prawna.


ZP-271-1-4/12 - Zawiadomienie o wyniku postępowania:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 05.04.2012 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych - obsługa prawna projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 86384-2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 86588-2012

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy
Wykaz wykonanych zamówień
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 86558-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług psychologicznych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 86476-2012


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na świadczenie usług psychologicznych - Poradnictwo w Centrum Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 19736-2012


P- 450-3-12/11 - OGŁOSZENIE - Uchwałą nr 144/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 października 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego z zakresie pomocy społecznej


Uchwała Nr 170/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 03.11.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 24.10.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 340946-2011


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.10.2011 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Program współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012


OGŁOSZENIE - Uchwałą Nr 127/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 września 2011 roku, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w miesiącu paŸdzierniku i listopadzie 2011 roku specjalistycznych szkoleń dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka z terenu Powiatu Krakowskiego.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 h Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póŸn. zm.) Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert.


Uchwała Nr 145/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13.10. 2011r. w sprawie zlecenia realizacji w miesiącu paŸdzierniku i listopadzie 2011 roku specjalistycznych szkoleń dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka z terenu Powiatu Krakowskiego.


Uchwała Nr 144/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 paŸdziernika 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej.


Uchwała nr 143/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13.10.2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej oraz powołania Komisji do oceny ofert.
Załączniki:
Załączniki 1.1 i 1.2 - karty
Rozporządzenie


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 13.10.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Preliminarz kosztów
Wykaz usług
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 331398-2011


Zapytania do SIWZ i odpowiedzi - Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 05.10.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs kulinarny "zdrowa dieta" dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 319534-2011


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 29.09.2011 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 23.09.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. Arteterapia - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 23.09.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs kulinarny "zdrowa dieta" dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz usług
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 290456-2011


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 290314-2011


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. Arteterapia - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz wykonanych usług
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 289982-2011


Uchwała nr 128/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15.09. 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w miesiącu październiku i listopadzie 2011 roku specjalistycznych szkoleń dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka z terenu Powiatu Krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert.
Karta oceny ofert
Rozporządzenie


Uchwała Nr 127/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w miesiącu październiku i listopadzie 2011 roku specjalistycznych szkoleń dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka z terenu Powiatu Krakowskiego
Rozporządzenie


Dotyczy postępowania przetargowego na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w zapisach siwz dotyczących terminu realizacji zamówienia. - zmiany do SIWZ II

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 289480-2011


Dotyczy postępowania przetargowego na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w zapisach siwz dotyczących przedmiotu zamówienia. - zmiany do SIWZ

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 285930-2011


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usług rehabilitacyjnych połączonych z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz wykonanych usług
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 279496-2011


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 23.08.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 23.08.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. Arteterapia - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.08.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Małopolski - w sprawie programu "Komputer dla Homera 2010".


Informacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Małopolski - w sprawie programu "Pegaz 2010".


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług psychologicznych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 235056-2011


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 234934-2011


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. Arteterapia - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz wykonanych usług
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 234858-2011


Uchwała nr 106/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 04 sierpnia 2011 roku w sprawie składania projektów do "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II", w ramach Obszaru D – likwidacja barier transportowych realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja Oddziału Małopolskiego PFRON: "Program wyrównywania różnic między regionami II" - składanie, aktualizacja i uzupełnianie wniosków i wystąpień


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie wspiera rodziny zastępcze!


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 22.07.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej - trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 13.07.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 13.07.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 12.07.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - OPR Konary.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 12.07.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs kulinarny "zdrowa dieta" dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 07.07.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dla nie więcej niż 5 osób.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej - trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 179213-2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 1179321-2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 176806-2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 176652-2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 176570-2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs kulinarny "zdrowa dieta" dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz usług
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 176492-2011

Uchwała nr 70/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie realizacji w 2011 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz przyznania na ten cel dotacji.


Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, mieszkańców powiatu krakowskiego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 26.04.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 26.04.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 26.04.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 26.04.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dla nie więcej niż 30 osób.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 26.04.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z organizacją wyjazdu wypoczynkowego.


Uchwała nr 58/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji.
Wzory ofert i umowy


Uchwała Nr 57/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji.
Wzory ofert i umowy


Ogłoszenie: Biuro Projektu "SamoDZIELNI" zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Krakowskiego na bezpłatne szkolenia, staże zawodowe i porady: prawne, psychologiczne, pedagogiczne oraz konsultacje z doradcą zawodowym.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z organizacją wyjazdu wypoczynkowego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 75330-2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 74584-2011

Uchwała nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, mieszkańców powiatu krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert.
Załączniki
Wzory dokumentów


Uchwała Nr 50/11 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, mieszkańców powiatu krakowskiego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz usług
Preliminarz kosztów.doc
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 67534-2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 67568-2011
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Preliminarz kosztów.doc
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 67636-2011

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie - informacja o turnusach opiekuńczych.


Wynik otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, mieszkańców powiatu krakowskiego.


Informacja o wynikach naboru - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - Radca prawny.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: RADCA PRAWNY - 1/3 etatu od dnia 14.01.2011 roku do dnia 26.01.2011 roku do godz. 15.00


Uchwała nr 209/2010 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29.12.2010r.w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, mieszkańców powiatu krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert.
Załączniki:
Wzór oferty
Karta oceny ofert


Uchwała Nr 208/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2010r.w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, mieszkańców powiatu krakowskiego.
Załącznik:
Wzór oferty


OGŁOSZENIE - Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza nabór kandydatów w roku 2011 na członków Komisji Konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zlecanych zadań pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 25.02.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 22.02.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych - obsługa prawna projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 21.02.2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" - poradnictwo prawne.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 21838-2011
Pytania


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych - obsługa prawna projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 21760-2011
Pytania


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług psychologicznych w ramach realizacji projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 21532-2011


Kraków: świadczenie usług prawniczych dla zadania I w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL. - Numer ogłoszenia: 8724 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Kraków: : świadczenie usług prawniczych dla zadania II w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL. Numer ogłoszenia: 8754 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Kraków: świadczenie usług prawniczych dla zadania III w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL. Numer ogłoszenia: 8780 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Kraków: świadczenie usług psychologicznych dla zadania II w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL. Numer ogłoszenia: 8806 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 30.12.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług świadczenie usług psychologicznych - Poradnictwo w Centrum Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług psychologicznych - Poradnictwo w Centrum Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 415186-2010


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.12.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych dla zadania I w ramach realizacji projektu "SamoDZIELNI" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.12.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych dla zadania II w ramach realizacji projektu "SamoDZIELNI" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.12.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych dla zadania III w ramach realizacji projektu "SamoDZIELNI" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.12.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych dla zadania II w ramach realizacji projektu "SamoDZIELNI" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych dla zadania III w ramach realizacji projektu "SamoDZIELNI" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 385042-2010

Zapytania do SIWZ oraz odpowiedzi - zadanie III
Zapytania II do SIWZ oraz odpowiedzi - zadanie III
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP na portalu UZP 390360-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług psychologicznych dla zadania II w ramach realizacji projektu "SamoDZIELNI" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 385146-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych dla zadania II w ramach realizacji projektu "SamoDZIELNI" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 384964-2010

Zapytania do SIWZ oraz odpowiedzi - zadanie II
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP na portalu UZP 390342-2010


Ogłoszenie dotyczące zamiaru zawarcia umowy - zlecenia usługi medycznej - przeprowadzenia badań profilaktycznych i specjalistycznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" w 2010 roku - Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 385590-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) na świadczenie usług prawniczych dla zadania I w ramach realizacji projektu "SamoDZIELNI" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 384788-2010

Zapytania do SIWZ oraz odpowiedzi - zadanie I
Zapytania II do SIWZ oraz odpowiedzi - zadanie I
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP na portalu UZP 390324-2010


Uchwała Nr 183/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 listopada 2010r. - w sprawie zlecenia w latach 2011 - 2013 zadania prowadzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dniu 18.11.2010 r. unieważniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług medycznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usług medycznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Specyfikacja techniczna
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 368520-2010


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dniu 08.11.2010 r. unieważniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług medycznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uchwała Nr 174/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 listopada 2010r.w sprawie zlecenia realizacji w latach 2010 - 2012 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - rodzinny dom dziecka na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usług medycznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Specyfikacja techniczna
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 354910-2010


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 25.10.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej - trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 25.10.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej - trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wola Filipowska.


Uchwała Nr 164/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 paŸdziernika 2010r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2011 - 2013 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji


Uchwała Nr 163/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 paŸdziernika 2010r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2011 - 2013 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gminie Mogilany oraz przyznania na ten cel dotacji


Uchwała Nr 162/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 paŸdziernika 2010r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego


Uchwała nr 161/2010 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 paŸdziernika 2010 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego
Załączniki:
Wzór oferty


Uchwała Nr 160/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 paŸdziernika 2010r. w sprawie nie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usługi psychologicznej - trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu " W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wola Filipowska. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 330622-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usługi psychologicznej - trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 330500-2010


Uchwała nr 146/2010 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2010 - 2012 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - rodzinny dom dziecka na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci. - Uchwała z załącznikami.
Załącznik 1.1


Uchwała Nr 145/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2010 - 2012 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - rodzinny dom dziecka na terenie Gminy Skawina dla 8 dzieci.
Załączniki


Uchwała Nr 129/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 10 września 2010r. - w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego


Uchwała nr 130/2010 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 10.09. 2010 r. - w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa dla 30 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego


Uchwała nr 131/2010 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 10.09. 2010 r. - w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego


Uchwała Nr 132/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 10 września 2010r. - w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego


Uchwała Nr 133/10 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 10 września 2010r. - w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gminie Mogilany


Uchwała nr 134/2010 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 10.09. 2010 r. - w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania z ustawy o pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gminie Mogilany


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 23.08.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z organizacją wyjazdu wypoczynkowego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz wykonanych usług
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 244586-2010


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 30.07.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z organizacją wyjazdu wypoczynkowego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 30.07.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 12.07.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 12.07.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. Arteterapia - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 09.07.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dla nie więcej niż 30 osób.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z organizacją wyjazdu wypoczynkowego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 200014-2010
Zapytanie do SIWZ i odpowiedz


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 195406-2010


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 05.07.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 194034-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Wykaz osób
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 193934-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi psychologicznej pn. Arteterapia - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Formularz wykonanych usług
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 193696-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Pytania i odpowiedziami do postępowania przetargowego
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 186924-2010


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dniu 29.06.2010 r. unieważniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs plastyczny - arteterapia dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dniu 28.06.2010 r. zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 28.06.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs przyuczający do zawodu - manicure, pedicure dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi: świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs kulinarny zdrowa dieta dla uczestników projektu W stronę samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Numer ogłoszenia: 177874 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi: świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu W stronę samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Numer ogłoszenia: 177826 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi: świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu W stronę Samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Numer ogłoszenia: 177774 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 22.06.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 22.06.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - kurs języka angielskiego realizowanego w ramach zadania "Świat otwarty dla Nas".


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs plastyczny - arteterapia dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 166658-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 166618-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 166734-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - kurs języka angielskiego realizowanego w ramach zadania "Świat otwarty dla Nas". - SIWZ
Załączniki:
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy
Podwykonawcy


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 14.06.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług świadczenie usług psychologicznych - Poradnictwo dla uczestników Projektu "W stronę samodzielności". .


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usług psychologicznych - Poradnictwo dla uczestników Projektu "W stronę samodzielności". - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 158666-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs przyuczający do zawodu - manicure, pedicure dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz doświadczenia
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 158962-2010


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 02.06.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 31.05.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 146898-2010


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 27.05.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs kulinarny "zdrowa dieta" dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dniu 27.05.2010 r. unieważniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz doświadczenia
Formularz oferty


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs kulinarny "zdrowa dieta" dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz doświadczenia
Formularz oferty


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B i C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz oferty


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 02.04.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs przyuczający do zawodu - fryzjera dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dniu 02.04.2010 r. unieważniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs przyuczający do zawodu - manicure, pedicure dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 01.04.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs "Profesjonalny sprzedawca" dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 29.03.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs "Magazynier z obsługą komputera" dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 23.03.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych - obsługa prawna projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs przyuczający do zawodu - manicure, pedicure dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz doświadczenia
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 80326-2010
Odpowiedzi na pytania do SIWZ


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs przyuczający do zawodu - fryzjera dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz doświadczenia
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 80256-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs "Magazynier z obsługą komputera" dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz doświadczenia
Formularz oferty
Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 80162-2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs "Profesjonalny sprzedawca" dla uczestników projektu "Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz doświadczenia
Formularz oferty
Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 80002-2010
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP na portalu UZP 80086-2010


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 16.03.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług świadczenie usług psychologicznych - Poradnictwo w Centrum Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 16.03.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych - Poradnictwo w Centrum Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 16.03.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych -Poradnictwo dla uczestników Projektu "W stronę samodzielności".


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 16.03.2010 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług świadczenie usług psychologicznych - Poradnictwo dla uczestników Projektu "W stronę samodzielności".


Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
Wzór oferty


Ogłoszenie: na świadczenie usług prawniczych - Poradnictwo w Centrum Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 61734-2010


Ogłoszenie: na świadczenie usług psychologicznych - Poradnictwo w Centrum Wsparcia Rodzin przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 62072-2010


Ogłoszenie: na świadczenie usług psychologicznych - Poradnictwo dla uczestników Projektu "W stronę samodzielności" - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 62010-2010


Ogłoszenie: na świadczenie usług prawniczych - obsługa prawna projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 61916-2010


Ogłoszenie: na świadczenie usług prawniczych - Poradnictwo dla uczestników Projektu "W stronę samodzielności" - SIWZ
Załączniki:
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 61832-2010


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Kraków: świadczenie usług prawniczych dla zadania II w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL - Numer ogłoszenia: 58638 - 2010


Ogłoszenie o projekcie "SamoDZIELNI" realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.
Plakat
Regulamin rekrutacji uczestników projektu "SamoDZIELNI" - 1
Regulamin rekrutacji uczestników projektu "SamoDZIELNI" - 2
Regulamin rekrutacji uczestników projektu "SamoDZIELNI" - 3
Deklaracja uczestnictwa w projekcie "SamoDZIELNI"
Przetwarzanie danych
Ankieta
Grafik dyżurów specjalistów w biurze projektu SamoDZIELNI


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych dla zadania II w ramach realizacji projektu "SamoDZIELNI" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.


Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zadania I - usługi prawnicze


Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zadania III - usługi prawnicze


Zawiadomienie o wyniku postępowania dla zadania II - usługi psychologiczne


Ogłoszenie: świadczenie usług prawniczych dla zadania II w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.
Załączniki:
SIWZ
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych dla zadania II w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL


Ogłoszenie: świadczenie usług prawniczych dla zadania I w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.
Załączniki:
SIWZ
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Formularz doświadczenia
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 44142-2010


Ogłoszenie: świadczenie usług prawniczych dla zadania II w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.
Załączniki:
SIWZ
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 44182-2010


Ogłoszenie: świadczenie usług prawniczych dla zadania III w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.
Załączniki:
SIWZ
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 44230-2010


Ogłoszenie: świadczenie usług psychologicznych dla zadania II w ramach realizacji projektu SamoDZIELNI współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL.
Załączniki:
SIWZ
Podwykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
Formularz osobowy
Formularz oferty
Uchwała Nr 16/2010 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 lutego 2010 r. − w sprawie składania projektów do ″Programu wyrównywania różnic miedzy regionami″ realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków - Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KSIĘGOWY - od dnia 08.06.2009 roku do dnia 22.06.2009 do godz. 15.00


Zarządzenie Nr 38/09 Starosty Krakowskiego z dnia 3 kwietnia 2009r. - w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek w 2009 roku.

Wzór oferty
Uchwała Nr 194/2008 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2008 r. - w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej oraz przyznania na ten cel dotacji


Uchwała Nr 166/2008 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 166/2008
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 166/2008


Nabór na stanowisko Doradca ds. osób niepełnosprawnych
Wzór oświadczenia
PCPR w Krakowie - 2018