Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Piecza Zastępcza
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
Aktywny samorząd - archiwum 2015
Rehabilitacja - archiwum 2015


Ogłoszenia
Uchwała nr 186/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie opieki wytchnieniowej w Powiecie Krakowskim oraz powołania Komisji do oceny ofert

Załącznik 1.1

Załącznik 1.2

Uchwała Nr 185/18 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie opieki wytchnieniowej w Powiecie Krakowskim

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: przewodniczący.

Zarząd Powiatu w Krakowie, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz Zarząd Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach mają zaszczyt zaprosić wszystkie osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami z terenu Województwa Małopolskiego na wspólne świętowanie w ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych.

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim 2018 - pełna treść ogłoszenia


Uchwała nr 136/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2018.

Uchwała Nr 101/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2018.

Uchwała Nr 100/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2018

Załączniki

Uchwała Nr 83/18 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

Uchwała Nr 50/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania i zasad oceny wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w Powiecie Krakowskim oraz zwiększenia dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.
Załączniki

Uchwała Nr 49/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Uchwała Nr 48/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

Uchwała Nr 33/2018 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.

Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 29.12.2017 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych.

28.12.2017 r. - Wykonawcy, którzy złożyli ofertę - Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z póŸn. zm.) na świadczenie usług pocztowych.

Załącznik - Oświadczenie

Dot. postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne dot. świadczenia usług pocztowych: W dniu 18 grudnia 2017 r. do siedziby zamawiającego wpłynęło zapytanie wykonawcy do Regulaminu dotyczącego przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym Zamawiający przedstawia w złaczeniu treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.12.2017 r. - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.

Ogłoszenie o zamówieniu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.

Załączniki:
Regulamin Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

"PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" - Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił Powiat Krakowski do wzięcia udziału w programie pn. "Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2018 roku.

Uchwała Nr 220/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 paŸdziernika 2017 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2018 roku.

Uchwała Nr 221/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 paŸdziernika 2017 roku w sprawie składania projektów do „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” realizowanych w 2018 roku przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wniosek do pobrania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - Dyżury mediacyjne

Informacja o wynikach naboru - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - stanowisko: Starszy Księgowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza Państwa na Piknik w Domu Pomocy Społecznej Więckowice ul. Słoneczna 3.
Plan pikniku


Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz powołania Komisji Przetargowej.

Uchwała Nr 121/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2017.

Załącznik

Uchwała Nr 120/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2017.

Uchwała nr 119/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych w roku 2017.

Uchwała Nr 95/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2017.

Uchwała Nr 94/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2017

Załączniki

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Zastępca Głównego Księgowego.

Ogłoszenie - Przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego SKODA FABIA 1.2

Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz powołania Komisji konkursowej.

Uchwała Nr 24/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie powierzenia realizacji w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAKOWIE - Zastępca Głównego Księgowego

Ogłoszenie: "PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III"

Uchwała nr 3 / 2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2017 roku

Uchwała Nr 4 / 2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie składania projektów w 2017 roku do "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B i D "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Strona www PFRON

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.

Uchwała Nr 7/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Załącznik nr 1.1 - KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY OFERT

Uchwała Nr 6/17 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań


PCPR w Krakowie - 2018