Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Piecza Zastępcza
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
Aktywny samorząd - archiwum 2015
Rehabilitacja - archiwum 2015


Ogłoszenia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - Dyżury mediacyjne

Informacja o wynikach naboru - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - stanowisko: Starszy Księgowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza Państwa na Piknik w Domu Pomocy Społecznej Więckowice ul. Słoneczna 3.
Plan pikniku


Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz powołania Komisji Przetargowej.

Uchwała Nr 121/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2017.

Załącznik

Uchwała Nr 120/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2017.

Uchwała nr 119/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych w roku 2017.

Uchwała Nr 95/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2017.

Uchwała Nr 94/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2017

Załączniki

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Zastępca Głównego Księgowego.

Ogłoszenie - Przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego SKODA FABIA 1.2

Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz powołania Komisji konkursowej.

Uchwała Nr 24/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie powierzenia realizacji w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAKOWIE - Zastępca Głównego Księgowego

Ogłoszenie: "PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III"

Uchwała nr 3 / 2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2017 roku

Uchwała Nr 4 / 2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie składania projektów w 2017 roku do "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B i D "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Strona www PFRON

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.

Uchwała Nr 7/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Załącznik nr 1.1 - KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY OFERT

Uchwała Nr 6/17 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

ZP-271-1-1/16 - Zawiadomienie o wyniku postępowania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 29.12.2016 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - referent do spraw kadr

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póŸn. zm.) Zamawiający, przedstawia informacje z otwarcia ofert - Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z póŸn. zm.) na świadczenie usług pocztowych.
Załącznik do informacji z otwarcia ofert z 22 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 229/16 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2017-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki.

Uchwała Nr 230/16 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2017 – 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany, Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Sułoszowa, Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Skawina.

20.12.2016 r. - SPROSTOWANIE
Sprostowanie treści dokumentów dotyczących postępowania prowadzonego na podstawie art. 138 Pzp na świadczenie usług pocztowych:
Niniejszym zamawiający informuje, że z przyczyn zaistnienia omyłki redakcyjnej w treści: ogloszenia o zamówieniu, regulaminie i oświadczeniu wykonawcy w miejscach gdzie uzyto skrótu "siwz" wprowadza się słowo "regulamin" użyte we właściwej formie językowej.

Zaktualizowane dokumenty:
Ogłoszenie o zamówieniu
Regulamin
Oświadczenie wykonawcy

16.12.2016 r.
Ogłoszenie o zamówieniu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie -Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług pocztowych.
Załączniki:
Regulamin
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie wykonawcy
Wzór umowy

Ogłoszenie o naborze - refernt ds. kadr - Zarządzenie nr 12/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz powołania Komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze - zastępca głównego księgowego - Zarządzenie nr 13/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz powołania Komisji konkursowej

Uchwała Nr 200/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowych Ośrodków Wsparcia - Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi mieszkańców Powiatu Krakowskiego działających w Gminie Mogilany, Sułoszowa, Skawina oraz powołania Komisji do oceny ofert

Załączniki do Uchwały Nr 200/2016

Uchwała Nr 199/16 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowych Ośrodków Wsparcia – Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi mieszkańców Powiatu Krakowskiego działających w Gminie Mogilany, Sułoszowa, Skawina

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Uchwała Nr 197/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki dla 8 dzieci oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Załączniki do Uchwały Nr 197/2016

Uchwała Nr 198/16 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki dla 8 dzieci.

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Uchwała Nr 174/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 6 paŸdziernika 2016 r. w sprawie podjęcia konsultacji w przedmiocie projektu rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały


Zarządzenie Nr 72/2016 Starosty Krakowskiego z dnia 7 paŸdziernika 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ogłaszania i konsultowania projektu rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Załącznik nr 2 do zarządzenia


Informacja o wynikach naboru: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków - Inspektor Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie: INSPEKTOR 1 etat od dnia 14.06.2016 roku do dnia 24.06.2016 roku do godz. 15.00.

Uchwała nr 102/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych w roku 2016

Informacja w sprawie możliwości skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego i terapii dla rodzin w kryzysie dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Uchwała nr 88/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie wniosku Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek na zadanie pod nazwą "Wycieczka krajoznawcza z elementami rehabilitacji do Sandomierza dla grupy osób niepełnosprawnych i seniorów"

Uchwała Nr 84/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2016.

Załącznik nr 1.1 Do Zasad Działania Komisji Konkursowej - KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY OFERT

Uchwała Nr 85/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji w roku 2016.

Załącznik nr 1.1 Do Zasad Działania Komisji Konkursowej - KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY OFERT

Uchwała Nr 86 /2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

Uchwała nr 61/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24.03.2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie oraz powołania Komisji do oceny ofert.

Załącznik nr 1.1 Do Zasad Działania Komisji Konkursowej - KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY OFERT
Załącznik nr 1.2 Do Zasad Działania Komisji Konkursowej KARTA ZBIORCZEJ OCENY OFERT


Uchwała Nr 60/16 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24.03.2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla rodzin w kryzysie.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


"PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III"


Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił Powiat Krakowski do wzięcia udziału w programie pn. „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2016 roku.
Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą nr 58/2016 z dnia 15 marca 2016 wyznaczył termin składania przez beneficjentów wniosków, w ramach ww programu, do dnia 11 kwietnia 2016 roku.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie należy składać wnioski w ramach:
obszaru B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania - dofinansowanie do 150.000,00 zł
obszaru D - likwidacja barier transportowych do:
- 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanym ido przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
- 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, - 250.000,00 zł dla autobusów.

Treść programu, kierunki, zasady oraz procedury programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B i D "Programu wyrównywania różnic między regionami III":
WNIOSEK [doc]

Uchwała nr 57 / 2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III"

Uchwała nr 58 / 2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie składania projektów do "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychUchwała Nr 16/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych

Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020
Załącznik

Uchwała Nr 253/15 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zlecenia realizacji w latach 2016-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 10 dzieci

ZP-271-1-5/15 - Zawiadomienie o wyniku postępowania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 21.12.2015 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) na świadczenie usług pocztowych.
Załączniki:
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 340118 - 2015

Zapytania i odpowiedzi do siwz z dnia 14.12.2015 r.

Zapytania i odpowiedzi do siwz z dnia 15.12.2015 r.
Formularz cenowy po zmianie

Uchwała Nr 226/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 10 dzieci oraz powołania Komisji do oceny ofert.

- Karty oceny


Uchwała Nr 227/15 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu realizację w latach 2016-2019 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Skawina dla 10 dzieci.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadaniaOgłoszenie w sprawie konsultacji

Starosta Krakowski ogłasza konsultacje do projektu programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Konsultacje będą trwały w okresie od 30.10.2015 do 13.11.2015

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu Krakowskiego, bądŸ posiadające siedzibę na jego terenie.

Wszelkie uwagi do projektu programu należy składać na zamieszczonym formularzu: - na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20 - drogą elektroniczną na adres: rcelarska@powiat.krakow.pl

Tekst projektu programu w załączeniu.

Uchwała Nr 215/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 28 pazdziernika 2015 r. w sprawie podjęcia konsultacji w przedmiocie projektu rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Zarządzenie Nr 72/2015 Starosty Krakowskiego z dnia 30 pazdziernika 2015 r.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ogłaszania i konsultowania projektu rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2015

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2015

Projekt Rocznego Programu Współpracy na rok 2016

Załącznik do projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2016GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Informujemy, że w dniu 9.11.2015 odbędzie się spotkanie grupy wsparcia, na które zapraszamy rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie przy ul. Kopernika 13 (IV piętro p. 412) o godzinie 11:00.


Uprzejmie informujemy, że siedziba Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej znajduje się w Skawinie ul. Kopernika 13.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie
Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – zamiejscowy Skawina
32-050 Skawina
ul. Kopernika 13
Godziny urzędowania pozostają bez zmian.

Wykaz telefonów: tel. 12 210 - 09 - 76 wew. 20, 22, 23, 24, 26, 27
fax: 12 210 - 09 - 77


Uchwała Nr 143/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 9 lipca 2015 roku zmieniająca załącznik do Uchwały Nr 116/2015 Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji zadań w zakresie: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych w roku 2015 oraz przyznania na ten cel dotacji

ZP-271-1-4/15 - Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 29.06.2015 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) na świadczenie usług pocztowych.
Załączniki:
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Podwykonawcy
Wzór umowy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 149360-2015


Pytania i odpowiedzi do siwz z dnia 23.06.2015 r.:
Pytania i odpowiedzi


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP na portalu UZP 155894-2015

Pytania i odpowiedzi do siwz z dnia 25.06.2015 r.:
Pytania i odpowiedzi 2


Uchwała nr 116/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 11 czerwca 2015 roku - w sprawie realizacji zadań w zakresie: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych w roku 2015 oraz przyznania na ten cel dotacji.

Uchwała Nr 143/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 9 lipca 2015 roku zmieniająca załącznik do Uchwały Nr 116/2015 Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji zadań w zakresie: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych w roku 2015 oraz przyznania na ten cel dotacji

ZP-271-1-3/15 - Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 22.05.2015 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Uchwała Nr 88/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz przyznania na ten cel dotacji.

Uchwała nr 89/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz przyznania na ten cel dotacji.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

- Karty ocen

Najbliższa GRUPA WSPARCIA dla Rodzin Zastępczych odbędzie się dnia 30.03.2015r. o godz. 16:30 w sali 100.


ZP-271-1 -2/15 - Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 04.03.2015 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


ZP-271-1 -1/15 - Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 04.03.2015 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - indywidualna nauka języków obcych dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 13672-2015

Pytania i odpowiedzi do siwz z dnia 23.01.2015 r.:
Pytania i odpowiedzi
Potwierdzenie opublikowania zmian do ogłoszenia w BZP na portalu UZP 16942-2015
Formularz ofertowy po zmianach
Pytania i odpowiedzi do siwz z dnia 26.01.2015 r.:
Pytania i odpowiedzi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Wykaz wykonanych głównych usług
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 13614-2015
Potwierdzenie opublikowania zmian do ogłoszenia w BZP na portalu UZP 13822-2015

Pytania i odpowiedzi do siwz z dnia 23.01.2015 r.:
Pytania i odpowiedzi
Potwierdzenie opublikowania zmian do ogłoszenia w BZP na portalu UZP 16932-2015
Formularz ofertowy po zmianach


Najbliższa GRUPA WSPARCIA odbędzie się dnia 26.I.2015r. o godz. 16:00


ZP-271-1-6/14 - Zawiadomienie o wyniku postępowania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 17.12.2014 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych.


Uchwała Nr 250/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zlecenia realizacji od 01.01.2015 do 31.12.2016 roku zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki dla 8 dzieci.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza ddo składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) na świadczenie usług pocztowych.
Załączniki:
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Podwykonawcy
Wzór umowy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 404436-2014

Pytania do siwz i odpowiedzi z dnia 15.12.2014 r.


Uchwała Nr 232/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zlecenia realizacji od 01.01.2015 do 31.12.2019 roku zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr 218/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12.11.2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2016 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki dla 8 dzieci.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


Uchwała Nr 219/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 12.11.2014 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2016 zadania publicznego Powiatu Krakowskiego tj. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Zielonki dla 8 dzieci oraz powołania Komisji do oceny ofert.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

- Karty ocen


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ogłasza nabór na stanowisko księgowej na zastępstwo (minimum 2 lata) po okresie próbnym.


Uchwała nr 196/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 16.10.2014 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej oraz powołania Komisji do oceny ofert.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

- Karty ocen


Uchwała Nr 195/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 16 paŸdziernika 2014r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Krakowskiego w zakresie pomocy społecznej.


Uchwała Nr 184/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 2 października 2014 r. w sprawie podjęcia konsultacji w przedmiocie projektu rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Zarządzenie Nr 56/2014 Starosty Krakowskiego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ogłaszania i konsultowania projektu rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2014 z dnia 3 października 2014r.

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu

Roczny Program Współpracy - projekt

Załącznik do Projektu Rocznego Programu WspółpracyKOMENDANT POWIATOWY POLICJI W KRAKOWIE insp. Dariusz Pocięgiel ORAZ DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAKOWIE Grażyna Tajs - Zielińska zapraszają mieszkańców powiatu krakowskiego na debatę społeczną dotyczącą „Przemocy wobec dzieci”


OGŁOSZENIE.

W dniu 9 września 2014 r. w Hotelu Qubus w Krakowie przy ul. Nadwiślańskeij 6 odbędzie się konferencja "Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju lokalnego rynku pracy"

Konferencja organizowana jest w ramach ogólnopolskiego projektu systemowego "Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja.

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom/czkom tematyki aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich dużego potencjału możliwego do wykorzystania na lokalnym rynku pracy. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany temat polityki Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych w obszarze rynku pracy oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na małopolskim rynku pracy. Dodatkowo zaprezentowane zostaną doświadczenia w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym. Na konferencji zostaną przedstawione również różne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych z perspektywy przedstawicieli instytucji publicznych, podmiotów prywatnych oraz organizacji pozarządowych.

Informacje dotyczące konferencji

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy


Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia "Pro Familia" zaprasza na warsztaty umiejętności wychowawczych "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", które rozpoczną się 25 września 2014 r. w Krakowie. Warsztaty są cyklem spotkań, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania. Udział w warsztatach jest nieodpłatny.


OGŁOSZENIE.

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" – zmiana terminu Moduł I

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków dla osób ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów:
- zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- uzyskania prawo jazdy kategorii B;
- zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oprogramowania;
- szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
- zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
- utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
- zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
- pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu
został skrócony do dnia 30 sierpnia 2014 roku.
(uchwała nr 9/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku dotycząca wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd")


Uchwała nr 123/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie realizacji w 2014 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych oraz przyznania na ten cel dotacji

Uchwała nr 96 /2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego w zakresie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych oraz przyznania na ten cel dotacji

Uchwała Nr 97/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego w zakresie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych oraz przyznania na ten cel dotacji

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


Uchwała nr 99/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie realizacji w 2014 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek oraz przyznania na ten cel dotacji


Uchwała Nr 98/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zlecenia realizacji od 01.05.2014 roku 31.12.2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego.


Uchwała Nr 71/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji.

Uchwała nr 72/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na terenie powiatu krakowskiego oraz przyznania na ten cel dotacji


- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


Uchwała Nr 73/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację od 01.05.2014 roku do 31.12.2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego.

Uchwała nr 74/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację od 01.05.2014 roku do 31.12.2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz powołania Komisji do oceny ofert.


Karta indywidualnej oceny ofert.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 11.03.2014 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [ZP-271-1-2/14]


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 25.02.2014 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [ZP-271-1-5/14]


Uchwała nr 31/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 luty 2014 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych


Zawiadomienie o wyniku postępowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 21.02.2014 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi rehabilitacyjnej połączonej z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [ZP-271-1-4/14]

Ogłoszenie z dnia 19.02.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie uprzejmie informuje, że Zarząd Powiatu w Krakowie, Uchwałą Nr 25/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku, ustalił termin w sprawie składania projektów do „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II” realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Komplet dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 5 kwietnia 2014 r., w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, 30-037 Kraków, al. Słowackiego 20, pokój nr 4, w godzinach od 07.30 do 15.30.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej PFRON lub do pobrania w pokoju nr 7, w godzinach pracy Powiatowego Centrum.

Uchwała nr 25/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie składania projektów do "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II" realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr 26/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie przygotowania wniosków i wystąpień o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II"


Zawiadomienie o wyniku postępowania - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie informuje, że w dn. 19.02.2014 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.[ZP-271-1-3-14]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. C dla uczestników projektu "W stronę Samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ [ZP-271-1-5-14]
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 46554-2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907) na świadczenie usługi rehabilitacyjnej połączonej z wyjazdem wypoczynkowym dla uczestników projektu „W stronę samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ [ZP-271-1-4-14]
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 38382-2014
Potwierdzenie opublikowania zmiany ogłoszenia w BZP na portalu UZP 38444-2014

Pytania i odpowiedzi z dn. 05.02.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na świadczenie usług rehabilitacyjnych - ćwiczenia usprawniające psychoruchowo - dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ [ZP-271-1-3-14]
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Wykaz osób
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 38328-2014

Informacja z dnia 13.02.2014 r. o otwarciu ofert dodatkowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs komputerowy dla uczestników projektu "W stronę samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - SIWZ [ZP-271-1-2-14]
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy 2
Oświadczenie wykonawcy 3
Wykaz usług
Podwykonawcy
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 38226-2014

Pytania i odpowiedzi z dn. 05.02.2014 r.

Pytania i odpowiedzi z dn. 06.02.2014 r.
Formularz ofertowy po zmianie
Potwierdzenie opublikowania zmiany ogłoszenia w BZP na portalu UZP 43264-2014


PCPR w Krakowie - 2017