Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Piecza Zastępcza
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
Aktywny samorząd - archiwum 2015
Rehabilitacja - archiwum 2015


Rehabilitacja Społeczna
Ważna informacja

W dniu 02.01.2017 roku (tj. poniedziałek) w Dziale Rehabilitacji Społecznej będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w godzinach od 7.00 do 17.00.
Osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami Powiatu Krakowskiego i posiadające ważne orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

Do zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926 j.t.), należą:

1. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego,

2. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego,

3. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego,

4. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

5. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego,

6. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

7. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego,

8. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego.

Podstawa prawna/akty prawne:
1. Art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721 j.t. ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926 j.t.),
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.2007.230.1694 ze zm.).
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego - 2018

Procedura dofinansowania -> do pobrania
Wniosek -> do pobrania
Załącznik nr 1 -> do pobrania
Załącznik nr 2 -> do pobrania
Załącznik nr 3 -> do pobrania
Załącznik nr 4 -> do pobrania
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego - 2018

Procedura dofinansowania - bariery w komunikowaniu się -> do pobrania
Procedura dofinansowania - bariery techniczne -> do pobrania
Wniosek -> do pobrania
Zaświadczenie lekarskie -> do pobrania
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego - 2018

Procedura dofinansowania -> do pobrania
Wniosek -> do pobrania
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego - 2018

Procedura dofinansowania -> do pobrania
Wniosek -> do pobrania
Zaświadczenie lekarskie -> do pobrania
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 2018

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.2007.230.1694 ze zm.)

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny - wzór wniosku lekarza stanowi załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.2007.230.1694 ze zm.)

Procedura dofinansowania -> do pobrania
Wniosek -> do pobrania
Wniosek lekarza -> do pobrania
Oświadczenie -> do pobrania

Rozporządzenie -> do pobraniaPCPR w Krakowie - 2018