Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Piecza Zastępcza
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
Aktywny samorząd - archiwum 2015
Rehabilitacja - archiwum 2015


Rehabilitacja Zawodowa i Społeczna - Archiwum 2015
Powiat Krakowski przyjął zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2012 roku.
Zostało zawarte Porozumienie, w celu skoordynowania działań realizowanych w ramach wyżej wymienionego programu.
Współpraca ta obejmuje następujące formy wsparcia osób niepełnosprawnych przewidziane w programie:
1) pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A programu),
2) pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (obszar B1 programu),
3) pomoc w zakupie urządzeń lektorskich (obszar B2 programu),
4) pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich (obszar B3 programu),
5) dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich (obszar B4 programu),
6) pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C programu),
7) pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar D programu),
8) pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B (obszar E programu),
9) opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu (obszar F programu).

Wnioski będą przyjmowane po podpisaniu umowy z PFRON, która będzie szczegółowo określała obowiązki oraz uprawnienia stron Porozumienia oraz warunki realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".
USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776) do pobrania tutaj -> USTAWADruki do pobrania dostępne tutaj -> DRUKIDofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

O dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Podstawą do uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie wystawione przez lekarza − ważne przez 90 dni z wyjątkiem przedmiotów na comiesięczne zaopatrzenie, które jest ważne 30 dni. Każde zlecenie musi być zatwierdzone w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a realizować je można u dowolnego świadczeniodawcy (sprzedawcy przedmiotów ortopedycznych) mającego umowę z dowolnym Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dzielą się na 3 grupy:
1. optyka okularowa czyli szkła korekcyjne i pomoce optyczne w tym:
- lupy, monookulary
2. aparaty słuchowe, wkładki uszne i systemy wspomagające słyszenie
3. pozostałe przedmioty ortopedyczne (np.: kołnierze, gorsety, obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie, protezy kończyn górnych i dolnych) oraz środki pomocnicze (np.: pieluchomajtki, materace przeciwodleżynowe, protezy piersi, peruki, sprzęt stomijny)

Wysokość dofinansowania uwarunkowana jest od limitu cenowego i udziału procentowego przewidzianego dla danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego przez NFZ (na podstawie Dz.U. Nr 85, poz. 786 stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 roku).

Dofinansowanie również jest uwarunkowane jest od średniego miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny obliczonego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku.

Wyznacznikiem wysokości kwoty dofinansowania jest przeciętne wynagrodzenie (przypadające na dany kwartał roku, w którym został złożony wniosek) w gospodarce narodowej.Podstawa ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Aby ubiegać się od dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w 14−to dniowym turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, należy spełniać następujące warunki:

1. Należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidów lub o całkowitej/ częściowej niezdolności do pracy/ o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.) / i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia, gdzie za niepełnosprawność wg Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku uznaje się ″stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudniający, ograniczający bądź uniemożliwiający wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zarobkowej″.
2. Należy być mieszkańcem powiatu krakowskiego ziemskiego (posiadać stały lub czasowy meldunek na terenie powiatu).
Sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju dysfunkcji.

O w/w dofinansowanie mogą równie się starać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem że środków PFRON.

Wnioskowane urządzenia sprzętu rehabilitacyjnego mogą być dofinansowane w wysokości do 60% ich wartości brutto ( przypadku, w którym wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT − dofinansowanie obliczane jest z kwoty netto, wartości wnioskowanych urządzeń).

Dofinansowaniu nie podlegają urządzenia, które zostały zakupione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
TURNUSY REHABILITACYJNE 2008

INFORMACJA OGÓLNA do pobrania tutaj -> INFORMACJASport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1. prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,
2. udokumentują zapewnienie odpowiednich potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania może być przyznana w wysokości do 60% wartości przedsięwzięcia
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

BARIERY ARCHITEKTONICZNE − to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę poruszania się i codziennego funkcjonowania osobom niepełnosprawnym.
BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ − to ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i / lub przekazywanie informacji.
BARIERY TECHNICZNE − to bariery wynikające z niepełnosprawności, które utrudniają lub uniemożliwiają osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioskowane prace związane z likwidacją barier architektonicznych, a także wnioskowane urządzenia z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, mogą być dofinansowane w wysokości do 80% ich wartości netto ( przypadku, w którym wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT − dofinansowanie obliczane jest z kwoty netto, wartości wnioskowanych prac lub urządzenia)

Dofinansowaniu nie podlegają urządzenia, materiały lub prace, które zostały zakupione lub wykonane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Druki do pobrania:
PCPR w Krakowie - 2018