Strona Główna
Aktualności
Ogłoszenia
Prawo wewnętrzne
Rodziny Zastępcze
Domy Pomocy Społecznej
Warsztaty terapii zajęciowej
Środowiskowe Domy Samopomocy
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
Powiatowe Centrum Wsparcia
Interwencja Kryzysowa
Aktywny samorząd
Rehabilitacja Społeczna
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
Strona projektu
"W Stronę Samodzielności"
Archiwum Ogłoszeń
Aktywny samorząd - archiwum 2013
Aktywny samorząd - archiwum 2014
Rehabilitacja - archiwum 2015


Rodziny Zastępcze

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Informujemy, że w dniu 9.11.2015 odbędzie się spotkanie grupy wsparcia, na które zapraszamy rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie przy ul. Kopernika 13 (IV piętro p. 412) o godzinie 11:00.
RODZINY ZASTEPCZE W ŚWIETLE PRAWA.

Utworzenie rodziny zastępczej nie ma wytworzyć więzi emocjonalnych miedzy opiekunami a dzieckiem. Dziecko przyjęte do rodziny nie staje się dzieckiem tej rodziny, nie powstają tez obowiązki i uprawnienia alimentacyjne czy dotyczące dziedziczenia. Stan prawny dziecka nie ulega zmianie, dziecko zazwyczaj nie przyjmuje nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza nie ma pełni władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego. W przypadkach pilnych, lecz za zgodą rodziców, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej może nastąpić także na podstawie umowy powierzenia, zawartej miedzy rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny. O fakcie tym starosta powinien jednak niezwłocznie powiadomić właściwy sąd.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z dniem uzyskania przez dziecko pełnoletności bądź ukończenia szkoły, którą dziecko rozpoczęło przez 18 rokiem życia, chyba że wcześniej powróciło ono do rodziny biologicznej lub zostanie umieszczone w rodzinie adopcyjnej.

W ustawie o pomocy społecznej, obowiązującej od dnia 1 maja 2004r., rozróżniono następujące rodzaje rodzin zastępczych:

1. rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, w tym wypadku opiekę nad dzieckiem przejmują dalsi członkowie rodziny np. dziadkowie, wujostwo itp.

2. rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem, opiekę nad dzieckiem sprawują osoby prawne obce dla dziecka: w takiej rodzinie może być umieszczonych w tym samym czasie troje dzieci.

3. rodziny zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem:

  • wielodzietne − w takiej rodzinie umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci, w razie konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa liczba dzieci w wielodzietnej rodzinie zastępczej może się zwiększyć: rodzina ta otrzymuje pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania:
  • specjalistyczne − tutaj umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami lub problemami zdrowotnymi, wymagające szczególnej opieki i pielęgnacji; w rodzinie takiej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci: rodzina ta otrzymuje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania;
  • o charakterze pogotowia rodzinnego − w takie rodzinie umieszcza się nie więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy, do czasu unormowania się sytuacji życiowej dziecka; nie dłużej niż na 12 miesięcy, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące; rodzina ta otrzymuje pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka; wynagrodzenie i jest gotowa na przyjęcie o każdej porze do trojga dzieci.


PCPR w Krakowie - 2016